นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว เป็นเงื่อนไขข้อตกลงของเว็บไซต์ NOOMSAO.COM เพื่อแจ้งถึงนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของผู้ใช้งาน

นโยบายความเป็นส่วนตัวยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซด์ NOOMSAO.COM ของบริษัท ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด
(“NOOMSAO.COM”) เป็นเจ้าของและผู้คิดประดิษฐ์เว็บไซด์นี้ โดยบริษัทจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของ NOOMSAO.COMจะได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซด์และใช้บริการของ NOOMSAO.COM
เนื่องจาก NOOMSAO.COMได้พัฒนาเว็บไซด์และปรับปรุงบริการของ NOOMSAO.COMอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว NOOMSAO.COMจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อท่านจะได้เข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุดของ NOOMSAO.COMหากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ NOOMSAO.COMโดยตรงโดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาที่ info@NOOMSAO.COM
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ NOOMSAO.COMได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ การที่ท่านใช้บริการของ NOOMSAO.COMถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือนโยบายส่วนบุคคล หรือนโยบายการรวบรวมข้อมูลฉบับอื่น
ผู้ใช้บริการทุกท่านรับทราบว่า เว็บไซด์ของ NOOMSAO.COMมีการเชื่อมต่อ (link) ไปยังเว็บไซด์อื่น NOOMSAO.COMจะไม่รับผิดชอบ สำหรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซด์อื่น และ NOOMSAO.COMขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน ระมัดระวังเมื่อออกจากเว็บไซด์ของ NOOMSAO.COMและอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซด์แต่ละเว็บไซด์ และทุกเว็บไซด์ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่เว็บไซด์นี้รวบรวมเท่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ NOOMSAO.COMเก็บรวบรวมไว้

NOOMSAO.COM มี ความประสงค์ให้เว็บไซด์ของ NOOMSAO.COMเป็นที่ชื่นชอบของท่านในการใช้บริการบนอินเตอร์เน็ต NOOMSAO.COMจึงจัดหาข้อมูล การให้บริการ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ท่านสนใจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว NOOMSAO.COMจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของ ท่านเมื่อท่านลงทะเบียนในเว็บไซด์ของ NOOMSAO.COMเพื่อเป็นสมาชิก ในระหว่างที่ท่านลงทะเบียนสมาชิกของ NOOMSAO.COMเช่น ลงทะเบียนเพื่อรับหนังสือข่าวของ NOOMSAO.COMNOOMSAO.COMจะถามชื่อ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ของถนน รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้ทำให้ NOOMSAO.COMสามารถแยกแยะ ความแตกต่างของท่านออกจากผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ และหากท่านให้ข้อมูลกับ NOOMSAO.COMมากเท่าใด NOOMSAO.COMก็สามารถให้บริการท่านได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
นอกจากขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกแล้ว NOOMSAO.COMอาจจะถามข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเพิ่มเติม ในเวลาอื่น รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เมื่อท่านเข้าไปแข่งขันหรือเข้าร่วมในรายการโปรโมชั่น ที่สนับสนุนโดย NOOMSAO.COMและ/หรือหุ้นส่วนอื่น เมื่อท่านได้ตกลงซื้อขายโดยผ่านระบบการจอง NOOMSAO.COMหรือเมื่อท่านใช้บริการอำนวยความสะดวกของ NOOMSAO.COMการที่บริษัทได้เพิ่มจำนวนและประเภทของบริการอย่างต่อ เนื่อง ท่านย่อมสามารถเลือกที่จะใช้บริการต่าง ๆ ที่ NOOMSAO.COMนำเสนอท่านได้อย่างเต็มที่หากท่านเลือกที่จะลงทะเบียน เป็นสมาชิกกับ NOOMSAO.COM

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

จุดมุ่งหมายเบื้อง ต้นของ NOOMSAO.COMในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ ให้ผู้ใช้บริการของ NOOMSAO.COMได้รับบริการที่ดีจากเครือข่ายเว็บไซด์ที่ NOOMSAO.COMจัดให้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อท่านลงทะเบียนข้อมูลในพื้นที่ใด ๆ ของ NOOMSAO.COMบนอินเตอร์เน็ต ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดย NOOMSAO.COMแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ๆ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ NOOMSAO.COMนี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่อาจกระทำได้โดยผู้โฆษณา หรือเว็บไซด์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซด์ของ NOOMSAO.COMNOOMSAO.COMจะไม่รับผิดใด ๆ อันเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก

การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

โดยทั่วไป NOOMSAO.COMจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถ ใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้ NOOMSAO.COMอาจจะให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัด ให้บริการที่ตรงกับความสนใจของท่านเท่านั้น ข้อมูลที่ NOOMSAO.COMจัดให้นั้นจะไม่เป็นข้อมูลที่ทำให้บุคคลภายนอกสามารถทราบว่าเป็นท่านหรือติดต่อกับท่านได้ ในกรณีจำเป็นที่ต้องมีเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของ NOOMSAO.COM จะมีการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า ท่านรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะได้รับการเปิดเผยได้ เมื่อ NOOMSAO.COM เชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยเช่นนั้นเป็นกรณีจำเป็น เพื่อ :

  1. ปฏิบัติการให้เป็น ไปตามกฎหมาย
  2. บังคับหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงของผู้ใช้บริการของ NOOMSAO.COMหรือ
  3. คุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ NOOMSAO.COM หรือของผู้ใช้บริการของ NOOMSAO.COM

ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ และการจัดสรรข้อมูลของท่าน

NOOMSAO.COM อาจจะส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังท่านเป็นครั้งคราว เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ บริการของ NOOMSAO.COM หากท่านได้ระบุในเวลาที่ลงทะเบียนว่าท่านสนใจ ที่จะรับคำเสนอ หรือข้อมูลจาก NOOMSAO.COM และหุ้นส่วนของ NOOMSAO.COM อาจจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่ท่านอาจจะสนใจไปยังท่านเป็นคราว ๆ ไป
ท่านยังมีทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้ โดยท่านอาจจะแก้ไขโปรแกรมเบราเซอร์ของท่าน ว่าจะรับคุกกี้ทั้งหมด โดยจะได้รับการแจ้งเมื่อคุกกี้ได้ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเป็น ที่เรียบร้อย หรือท่านอาจจะปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ทั้งหมดก็ได้ หากท่านปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ทั้งหมด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการของ NOOMSAO.COM ที่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม และบางเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินของท่าน

การรักษาความลับของข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อ NOOMSAO.COM เช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด NOOMSAO.COM จะไม่ให้เช่า หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินของท่าน
แม้ว่าการรับทราบถึงการใช้บริการของท่านจะมีส่วนช่วย NOOMSAO.COM ในการนำเสนอเนื้อหาสาระ และโฆษณาที่เหมาะสมต่อท่าน แต่ NOOMSAO.COM จะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ต่อบุคคลภายนอกโดยปราศจากการยินยอมของท่าน ข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการที่ NOOMSAO.COM อาจเปิดเผยต่อผู้โฆษณาหรือหุ้นส่วนของ NOOMSAO.COM ในภายหน้าเกี่ยวกับบริการทางการเงินหรือการใช้บริการของ NOOMSAO.COM จะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงผู้ใช้บริการแต่ละคนได้

การทำให้ทันสมัย/การลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการติดต่อกับ NOOMSAO.COM

NOOMSAO.COM ได้จัดให้ผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนกับ NOOMSAO.COMสามารถเข้าถึง และรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในแฟ้มข้อมูลของท่านได้ ท่านอาจจะปรับปรุง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยการใช้ข้อมูลประจำตัวของท่านและรหัสผ่าน
แฟ้มรวบรวมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน (E-Mail Account) อาจจะถูกลบทิ้งได้ แต่การกระทำดังกล่าวอาจจะทำให้ท่านพลาดในการเข้าร่วมโปรโมชั่นพิเศษของ noomsao.comได้ หากท่านต้องการทราบ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบหรือยกเลิกแฟ้มรวบรวมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดต่อ NOOMSAO.COM ได้ที่ webmaster@NOOMSAO.COM

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ NOOMSAO.COMที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหาย การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน

NOOMSAO.COM มี มาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการของ NOOMSAO.COMจากการนำข้อมูลที่อยู่ภายใต้การดูแลของ NOOMSAO.COMไปทำให้เกิดความเสียหาย นำไปใช้ในทางที่ผิด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เฉพาะพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ของ NOOMSAO.COMเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ท่านให้มา NOOMSAO.COMจะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะป้องกันไม่ให้ มีความเสียหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน ท่านรับทราบว่า NOOMSAO.COMสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดทั้งปวงที่เกิด ขึ้นจากเหตุสุดวิสัย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือเหตุอื่นใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของ NOOMSAO.COMเพื่อที่จะทำคำสั่งซื้อให้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเพื่อวัตถุ ประสงค์ในการยืนยันความถูกต้อง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองโดยรหัส ผ่าน (password- protected) ซึ่งมีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ ท่านต้องรับผิดชอบอย่างดีที่สุดในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านของ ท่าน NOOMSAO.COMขอแนะนำว่าท่านไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของท่านต่อบุคคลใด ๆ และท่านควรออกจากการใช้คอมพิวเตอร์เบราเซอร์ของท่านทุกครั้งที่ท่านเลิกใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและการติดต่อ ของท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์ในที่สาธารณะ เช่น ห้องสมุด หรือ บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ (internet cafe)

ข้อยกเว้นความรับผิด

ท่านรับทราบและตกลงว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของNOOMSAO.COMNOOMSAO.COMขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการดังกล่าว
NOOMSAO.COMอาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ได้ในทุกเวลาโดยปิดประกาศการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซด์ของ NOOMSAO.COMการใช้บริการเว็บไซด์ของท่าน ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง


บริษัท ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด
2220/24 ซ.รามคำแหง 36/1 ถ. รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
(อยู่ก่อนถึง โรงพยาบาลรามคำแหง 2 ซอย)
โทรศัพท์ : 02-374 8866 โทรสาร : 02-732 9901