complaint policy

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ ของผู้ร้องเรียน เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ทาง [ WWW.NOOMSAO.COM] ] จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูล ใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการ ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดัง กล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

[ WWW.NOOMSAO.COM] ] จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

[WWW.NOOMSAO.COM] จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอี ยดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติด ต่อได้ และส่งมายัง[www. WWW.NOOMSAO.COM] ได้ 3 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์

[70/35 ซ.เคหะร่มเกล้า 78 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240]

ช่องทางที่ 2 จดหมายทาง E-mail address : info(at)noomsao.com

ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่าน [WWW.NOOMSAO.COM] [ที่แบบฟอร์มในหน้าเพจนี้]

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไก ภายนอก หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง

[กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 44/100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) อีเมล : e-commerce@dbd.go.th เว็บไซด์ : www.dbd.go.th]

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียน

เรายินดีที่จะให้ท่านได้รับการแก้ไขปัญหาร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้งาน หรือธุรกรรมใดๆ เกี่ยวกับการซ์้อขายบริการของเราได้ทุกๆกรุณากรอกแบบฟอร์มส่งมายังเรา เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านภายใน 24 ชั่วโมง.