privacy policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

     เนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซด์
Noomsao.com ของ บริษัท ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด
(“Noomsao.com”)
เป็นเจ้าของและผู้คิดประดิษฐ์เว็บไซด์นี้
โดยบริษัทจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของ
Noomsao.com
จะได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซด์และใช้บริการของ
Noomsao.com
     เนื่องจาก Noomsao.com
ได้พัฒนาเว็บไซด์และปรับปรุงบริการของ Noomsao.com อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว
Noomsao.com จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะ ๆ
เพื่อท่านจะได้เข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุดของ Noomsao.com
หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ Noomsao.com
โดยตรงโดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาที่  info@noomsao.com
     นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
Noomsao.com ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ การที่ท่านใช้บริการของ Noomsao.com
ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
หรือนโยบายส่วนบุคคล หรือนโยบายการรวบรวมข้อมูลฉบับอื่น
     ผู้ใช้บริการทุกท่านรับทราบว่า
เว็บไซด์ของ Noomsao.com มีการเชื่อมต่อ (link) ไปยังเว็บไซด์อื่น Noomsao.com
จะไม่รับผิดชอบ สำหรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซด์อื่น และ
Noomsao.com ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน ระมัดระวังเมื่อออกจากเว็บไซด์ของ
Noomsao.com และอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซด์แต่ละเว็บไซด์
และทุกเว็บไซด์ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่เว็บไซด์นี้รวบรวมเท่านั้น
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่
  Noomsao.com เก็บรวบรวมไว้
 2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 3. การเปิดเผยข้อมูลของท่าน
 4. ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ
  การรวบรวม การใช้ และการจัดสรรข้อมูลของท่าน
 5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินของท่าน
 6. การทำให้ทันสมัย/การลบ
  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการติดต่อกับ Noomsao.com
 7. ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ
  Noomsao.com ที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหาย การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด
  หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน
 8. ข้อยกเว้นความรับผิด
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Noomsao.com เก็บรวบรวมไว้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่Noomsao.com เก็บรวบรวมไว้
      Noomsao.com มีความประสงค์ให้เว็บไซด์ของ
Noomsao.com เป็นที่ชื่นชอบของท่านในการใช้บริการบนอินเตอร์เน็ต Noomsao.com
จึงจัดหาข้อมูล การให้บริการ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ท่านสนใจ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว Noomsao.com
จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของ
ท่านเมื่อท่านลงทะเบียนในเว็บไซด์ของ Noomsao.com เพื่อเป็นสมาชิก
ในระหว่างที่ท่านลงทะเบียนสมาชิกของ Noomsao.com เช่น
ลงทะเบียนเพื่อรับหนังสือข่าวของ Noomsao.com Noomsao.com จะถามชื่อ
ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ของถนน รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์
และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้ทำให้ Noomsao.com
สามารถแยกแยะ ความแตกต่างของท่านออกจากผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ
และหากท่านให้ข้อมูลกับ Noomsao.com มากเท่าใด Noomsao.com
ก็สามารถให้บริการท่านได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
นอกจากขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกแล้ว Noomsao.com
อาจจะถามข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเพิ่มเติม ในเวลาอื่น รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ)
เมื่อท่านเข้าไปแข่งขันหรือเข้าร่วมในรายการโปรโมชั่น ที่สนับสนุนโดย
Noomsao.com และ/หรือหุ้นส่วนอื่น เมื่อท่านได้ตกลงซื้อขายโดยผ่านระบบการจอง
Noomsao.com หรือเมื่อท่านใช้บริการอำนวยความสะดวกของ Noomsao.com
การที่บริษัทได้เพิ่มจำนวนและประเภทของบริการอย่างต่อเนื่อง
ท่านย่อมสามารถเลือกที่จะใช้บริการต่าง ๆ ที่ Noomsao.com
นำเสนอท่านได้อย่างเต็มที่หากท่านเลือกที่จะลงทะเบียน เป็นสมาชิกกับ
Noomsao.com

up to top

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
     จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของ Noomsao.com
ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ ให้ผู้ใช้บริการของ Noomsao.com
ได้รับบริการที่ดีจากเครือข่ายเว็บไซด์ที่ Noomsao.com จัดให้อย่างมีประสิทธิภาพ
     เมื่อท่านลงทะเบียนข้อมูลในพื้นที่ใด ๆ
ของ Noomsao.com บนอินเตอร์เน็ต ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดย
Noomsao.com แต่เพียงผู้เดียว
เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ๆ
     นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
Noomsao.com นี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่อาจกระทำได้โดยผู้โฆษณา
หรือเว็บไซด์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซด์ของ Noomsao.com Noomsao.com
จะไม่รับผิดใด ๆ อันเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอกup to top
การเปิดเผยข้อมูลของท่าน
การเปิดเผยข้อมูลของท่าน
     โดยทั่วไป Noomsao.com
จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถ
ใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้ Noomsao.com
อาจจะให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัด
ให้บริการที่ตรงกับความสนใจของท่านเท่านั้น ข้อมูลที่ Noomsao.com
จัดให้นั้นจะไม่เป็นข้อมูลที่ทำให้บุคคลภายนอกสามารถทราบว่าเป็นท่านหรือติดต่อกับท่านได้
ในกรณีจำเป็นที่ต้องมีเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของ
Noomsao.com จะมีการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
ท่านรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะได้รับการเปิดเผยได้ เมื่อ
Noomsao.com เชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยเช่นนั้นเป็นกรณีจำเป็น เพื่อ : (1)
ปฏิบัติการให้เป็น ไปตามกฎหมาย (2)
บังคับหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงของผู้ใช้บริการของ Noomsao.com หรือ (3)
คุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Noomsao.com หรือของผู้ใช้บริการของ
Noomsao.comup to top
ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ และการจัดสรรข้อมูลของท่าน
ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ประโยชน์
และการจัดสรรข้อมูลของท่าน
      Noomsao.com
อาจจะส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังท่านเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ
บริการของNoomsao.com
หากท่านได้ระบุในเวลาที่ลงทะเบียนว่าท่านสนใจที่จะรับคำเสนอ หรือข้อมูลจาก
Noomsao.com และหุ้นส่วนของ Noomsao.com Noomsao.com
อาจจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจจะสนใจไปยังท่านเป็นคราว
ๆ ไป
     ท่านยังมีทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้
โดยท่านอาจจะแก้ไขโปรแกรมเบราเซอร์ของท่าน ว่าจะรับคุกกี้ทั้งหมด
โดยจะได้รับการแจ้งเมื่อคุกกี้ได้ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นที่เรียบร้อย
หรือท่านอาจจะปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ทั้งหมดก็ได้
หากท่านปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ทั้งหมด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการของ Noomsao.com
ที่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม
และบางเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพup to top
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินของท่าน
การคุ้มครองข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล
     การรักษาความลับของข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อ
Noomsao.comเช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด Noomsao.com จะไม่ให้เช่า
หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินของท่าน
     แม้ว่าการรับทราบถึงการใช้บริการของท่านจะมีส่วนช่วย
Noomsao.com ในการนำเสนอเนื้อหาสาระ และโฆษณาที่เหมาะสมต่อท่าน แต่ Noomsao.com
จะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ต่อบุคคลภายนอกโดยปราศจากการยินยอมของท่าน
ข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการที่ Noomsao.com
อาจเปิดเผยต่อผู้โฆษณาหรือหุ้นส่วนของ Noomsao.com
ในภายหน้าเกี่ยวกับบริการทางการเงินหรือการใช้บริการของ Noomsao.com ของ
Noomsao.com จะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงผู้ใช้บริการแต่ละคนได้
up to top
การทำให้ทันสมัย/การลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการติดต่อกับ
Noomsao.com
การปรับปรุง/การลบ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและการติดต่อกับNoomsao.com
     Noomsao.com
ได้จัดให้ผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนกับ Noomsao.com สามารถเข้าถึง
และรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในแฟ้มข้อมูลของท่านได้ ท่านอาจจะปรับปรุง แก้ไข
หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยการใช้ข้อมูลประจำตัวของท่านและรหัสผ่าน
     แฟ้มรวบรวมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน (E-Mail Account) อาจจะถูกลบทิ้งได้
แต่การกระทำดังกล่าวอาจจะทำให้ท่านพลาดในการเข้าร่วมโปรโมชั่นพิเศษของNoomsao.comได้
หากท่านต้องการทราบ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบหรือยกเลิกแฟ้มรวบรวมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สามารถติดต่อ Noomsao.com ได้ที่ webmaster@noomsao.comup to top
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ Noomsao.com
ที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหาย การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด
หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ Noomsao.com
ที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหาย การใช้ในทางที่ผิด
หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน
      Noomsao.com มีมาตรการรักษาความปลอดภัย
เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการของ Noomsao.com
จากการนำข้อมูลที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Noomsao.com ไปทำให้เกิดความเสียหาย
นำไปใช้ในทางที่ผิด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว
เฉพาะพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ของ Noomsao.com เท่านั้น
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ท่านให้มา Noomsao.com
จะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะป้องกันไม่ให้มีความเสียหาย
การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน ท่านรับทราบว่า
Noomsao.com
สงวนไว้ซึ่งสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือเหตุอื่นใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของ Noomsao.com
เพื่อที่จะทำคำสั่งซื้อให้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันความถูกต้อง
     ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองโดยรหัสผ่าน (password- protected) ซึ่งมีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้
ท่านต้องรับผิดชอบอย่างดีที่สุดในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านของท่าน
Noomsao.com ขอแนะนำว่าท่านไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของท่านต่อบุคคลใด ๆ
และท่านควรออกจากการใช้คอมพิวเตอร์เบราเซอร์ของท่านทุกครั้งที่ท่านเลิกใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและการติดต่อของท่านได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น
หรือใช้คอมพิวเตอร์ในที่สาธารณะ เช่น ห้องสมุด หรือ
บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ (internet cafe)up to top
ข้อยกเว้นความรับผิด
ข้อยกเว้นความรับผิด
     ท่านรับทราบและตกลงว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์
สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของNoomsao.com Noomsao.com
ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใด ๆ
ที่เป็นผลมาจากการดังกล่าว
      Noomsao.com
อาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้
ได้ในทุกเวลาโดยปิดประกาศการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซด์ของ Noomsao.com
การใช้บริการเว็บไซด์ของท่าน
ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งup to top
บริษัท ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด
47 ซ.รามคำแหง 36/1 ถ. รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
(อยู่ก่อนถึง โรงพยาบาลรามคำแหง 2 ซอย)
โทรศัพท์ : 02 374-8866 โทรสาร : 02 732-9901 อีเมล์ : :
info@noomsao.com
ดูแผนที่สำนักงานดูใบอนุญาตนำเที่ยว ททท.

หนังสือรับรองบริษัทฯ